1. 5FBC
 2. 5FBC4E82
 3. 5FBC4EAD
 4. 5FBC5916
 5. 5FBC5DE1
 6. 5FBC5E78
 7. 5FBC5FAA
 8. 5FBC798F
 9. 5FBC9053
 10. 6BBC
 11. 6BBC4ED47D43
 12. 6BBC5B50
 13. 6BBC632F52D5
 14. 6BBC659779D1
 15. 6BBC679C
 16. 6BBC70705CA9
 17. 6BBCFF1B59166BBC
 18. 6FBC
 19. 6FBC56CA
 20. 73BC
 21. 73BC541D
 22. 77BC
 23. 77BC817A708E
 24. 7FBC
 25. 7FBC6C34
 26. 7FBC96DC
 27. 87BC
 28. 97BC