您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
::: 甘拜下風 - 教育百科

詞條名稱:甘拜下風
ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ gān bài xià fēng

開啟關聯 收藏

教育部國語辭典簡編本
基本資料
注音:
解釋:
  1. 自認不如人,表示心悅誠服。
    【例】你的技藝超群,勝我多籌,我甘拜下風。
資料來源: 教育部國語辭典簡編本
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
關連字詞
相反詞: 【反】不甘示弱
教育部國語詞典重編本
基本資料
注音:
漢語拼音: gān bài xià fēng
解釋:
  1. 表示心悅誠服。《鏡花緣.第五二回》:「真是家學淵源,妹子甘拜下風。」《三俠五義.第三九回》:「他若真個為此事而來,劣兄甘拜下風,從此後不稱御貓,也未為不可。」
相似詞: 心悅誠服﹑五體投地
相反詞: 不甘示弱﹑不甘雌服
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部成語典
基本資料
注音:
釋義:
下風,風所吹向的那方。「甘拜下風」指待在下邊,聽候吩咐。#語本《左傳.僖公十五年》。後用「甘拜下風」表示自認不如,由衷佩服。
典源:
#《左傳.僖公十五年》1>晉饑,秦輸之粟;秦饑,晉閉之糴。故秦伯伐晉。……壬戌,戰于韓原,晉戎馬還濘而止。公號慶鄭,慶鄭曰:「愎諫違卜,固敗是求,又何逃焉?」遂去之。梁由靡御韓簡,虢射為右,輅秦伯,將止之。鄭以救公誤之,遂失秦伯。秦獲晉侯以歸。晉大夫反首拔舍2>從之。秦伯使辭焉,曰:「二三子何其戚也?寡人之從君而西也,亦晉之妖夢3>是踐,豈敢以至?」晉大夫三拜稽首4>曰:「君履后土而戴皇天,皇天后土實聞君之言,群臣敢在下風5>。」 〔注解〕 (1) 典故或見於《莊子.在宥》。 (2) 反首拔舍:反首,披頭散髮。拔舍,拔營。 (3) 妖夢:指狐突夢見晉太子申生的事。申生跟狐突說因為惠公無禮,所以他要求上天將晉國交付給秦國。事見《左傳.僖公十年》。 (4) 稽首:行跪拜禮時,頭至地,為至敬之禮。《周禮.春官.大祝》賈公彥.疏:「稽首,拜中最重,臣拜君之拜。」稽,音ㄑ|ˇ。 (5) 下風:在下風處,比喻卑下。〔參考資料〕 《莊子.在宥》廣成子南首而臥,黃帝順下風膝行而進,再拜稽首而問曰:「聞吾子達於至道,敢問,治身奈何而可以長久?」
典故說明:
「甘拜下風」的「下風」就是「下風處」,和「上風」相對稱。上風指的是風吹過來時,站在風頭,而下風的位置相對應就在風尾了。在《左傳.僖公十五年》記載了一段故事。原來在僖公十三年的時候,晉國鬧災荒,國內缺糧,便派使臣到秦國買糧。秦穆公和大臣商量後,答應了晉國的要求,並且將粟米運到晉國。到了次年冬天,秦國也發生饑荒,派人到晉國請求購買糧食,但晉惠公不給,秦穆公見晉惠公如此忘恩負義,便親自率領大軍討伐,結果三敗晉軍,俘虜了晉惠公。晉國的大夫披頭散髮,拆下帳篷,追隨在惠公的後面。秦穆公看他們垂頭喪氣,十分憂愁的樣子,就派人告知他們說:「大家為什麼那麼悲傷呢?我秦穆公跟隨你們君王惠公往西走,只是實踐你們晉國的妖夢罷了,那裡會做得太過?」這裡的「晉國妖夢」指的是僖公十年的事。當時晉惠公改葬了太子申生,結果晉臣狐突夢見了申生。申生跟他說:因為惠公的無禮,他已請求天帝,將晉交付給秦國,將由秦國來祭祀他。因為有此夢,所以秦穆公引用來說明自己俘擄晉惠公是應了天命。晉國大臣一聽,三鞠躬並叩首說:「君王腳踩著后土,頭頂著皇天,皇天后土都聽到了您的話,我們敢請在下邊聽候您的吩咐。」從這段故事來看,可以知道「下風」一詞很早就具有「卑下」的意思。在《莊子.在宥》篇提到黃帝去見廣成子,「順下風膝行而進」,也是表示卑順的意思。後來由「下風」演變成「甘拜下風」的成語,表示自認不如對方,由衷佩服的意思。
書證:
  1. 《三俠五義.第三九回》:「他若真為此事而來,劣兄甘拜下風,從此後不稱『御貓』,也未為不可。」
  2. 《夜譚隨錄.卷九.三官保》:「君神人也,吾等甘拜下風矣。」
  3. 《鏡花緣.第五二回》:「如此議論,才見讀書人自有卓見,真是家學淵源,妹子甘拜下風。」
  4. 《歡喜冤家.第一六回》:「人龍見道:『賢妻出口,句句含藏節義。那李易安、謝道韞甘拜下風矣。』」
辨識:
近義:
心悅誠服,五體投地,首肯心折
反義:
不甘示弱,不甘雌伏
辨似:
形音辨誤 拜,音ㄅㄞˋ,低頭行禮。不可寫作「敗」。
同
異


參考詞語:

參考詞語︰
甘伏下風
注音︰
ㄍㄢ ㄈㄨˊ ㄒ|ㄚˋ ㄈㄥ
漢語拼音︰
gān fú xià fēng
釋義︰
猶「甘拜下風」。見「甘拜下風」條。
01.宋.歐陽修〈戲答聖俞持燭之句〉詩:「花時浪過如春夢,酒敵先甘伏下風。惟有吟哦殊不倦,始知文字樂無窮。」 

參考詞語︰
拜下風
注音︰
ㄅㄞˋ ㄒ|ㄚˋ ㄈㄥ
漢語拼音︰
bài xià fēng
釋義︰
猶「甘拜下風」。見「甘拜下風」條。
01.宋.蘇軾〈過巴東縣不泊聞頗有萊公遺跡〉詩:「江山養豪傑,禮數困英雄。執版迎官長,趍塵拜下風。」 

參考詞語︰
願拜下風
注音︰
ㄩㄢˋ ㄅㄞˋ ㄒ|ㄚˋ ㄈㄥ
漢語拼音︰
yuàn bài xià fēng
釋義︰
猶「甘拜下風」。見「甘拜下風」條。
01.《聊齋志異.卷五.武技》:「尼拱手曰:『憨和尚汝師耶?若爾,不必較手足,願拜下風。』」


辭典附錄:
修訂本參考資料:表示心悅誠服。鏡花緣˙第五十二回:真是家學淵源,妹子甘拜下風。三俠五義˙第三十九回:他若真個為此事而來,劣兄甘拜下風,從此後不稱御貓,也未為不可。
資料來源: 教育部成語典
授權資訊:
資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
會員投稿&教育Wiki
教育Wiki
時間
版本內容
投稿者
2014年
教育Wiki

會員投稿
我要投稿連結圖示
您查詢的詞條還尚未有會員貢獻內容,若您有注音、釋義或圖片,歡迎透過會員上傳分享給教育百科, 我們將審查上架您貢獻的詞條,供其他使用者參閱。