您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
::: 顛沛流離 - 教育百科

詞條名稱:顛沛流離
ㄉㄧㄢㄆㄟˋㄌㄧㄡˊㄌㄧˊ diān pèi liú lí

開啟關聯 收藏

教育部國語辭典簡編本
基本資料
注音:
漢語拼音: diān pèi liú lí
解釋:
  1. 遭受挫折,處境困窘而到處流浪,居無定所。
    【例】電影裡,百姓背井離鄉、顛沛流離的慘狀,令人鼻酸。
資料來源: 教育部國語辭典簡編本_顛沛流離
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部國語詞典重編本
基本資料
注音:
漢語拼音: diān pèi liú lí
解釋:
  1. 遭受挫折,生活困迫不安。元.無名氏《合同文字.第一折》:「等孩兒長大時年,交付他收執依然,遮莫殺顛沛流離,休迷失水木根源。」《兒女英雄傳.第一三回》:「至於沒出土兒,就遭了這場顛沛流離,驚風駭浪,更自可憐。」也作「流離顛沛」。
相似詞: 流離失所
相反詞: 安家立業、安居樂業
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_顛沛流離
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部成語典
基本資料
注音:
漢語拼音: diān pèi liú lí
釋義:
「顛沛」,比喻世道衰亂或人事挫折。語出《論語.里仁》。「流離」,流亡離散。◎語出《漢書.卷二四.食貨志上》。「顛沛流離」形容生活困迫不安,四處流浪。△「百六之會」、「流離失所」、「陽九之阸」
典源:
1、「顛沛」:《論語.里仁》子曰:「富與貴是人之所欲也,不以其道得之,不處也;貧與賤是人之所惡也,不以其道得之,不去也。君子去仁,惡乎成名?君子無終食之間1>違仁,造次2>必於是,顛沛3>必於是。」 〔注解〕 (1) 終食之間:吃一頓飯的時間。比喻極短的時間。食,音ㄕˊ。 (2) 造次:倉卒、緊迫。 (3) 顛沛:比喻世道衰亂或人事挫折。 2、「流離」:◎1《漢書.卷二四.食貨志上》末年,盜賊群起,發軍擊之,將吏放縱於外。北邊及青徐地人相食,雒陽以東米石二千。莽遣三公將軍開東方諸倉振貸窮乏,又分遣大夫謁者教民煮木為酪;酪不可食,重為煩擾。流民入關者數十萬人,置養澹官以稟之,吏盜其稟,飢死者什七八。莽恥為政所致,乃下詔曰:「予遭陽九之阸1>,百六之會2>,枯旱霜蝗3>,饑饉荐臻4>,蠻夷猾夏5>,寇賊姦軌6>,百姓流離。予甚悼之,害氣將究矣。」歲為此言,以至於亡。 〔注解〕 (1) 陽九之阸:災難、困厄的時運。阸,音ㄜˋ,同「厄」。見「陽九之阸」。 (2) 百六之會:厄運。見「百六之會」。 (3) 霜蝗:霜害和蝗災。 (4) 饑饉荐臻:指連年災荒。荐臻,連續不斷。 (5) 猾夏:侵擾華夏。猾,音ㄏㄨㄚˊ。 (6) 姦軌:犯法作亂。 ◎2《漢書.卷四五.蒯伍江息夫傳.蒯通》蒯通知天下權在信,欲說信令背漢,乃先微感信曰:「僕嘗受相人之術,相君之面,不過封侯,又危而不安;相君之背,貴而不可言。」信曰:「何謂也?」通因請間,曰:「天下初作難也,俊雄豪桀建號壹呼,天下之士雲合霧集,魚鱗雜襲,飄至風起。當此之時,憂在亡秦而已。今劉、項分爭,使人肝腦塗地,流離中野,不可勝數。……。」◎3《漢書.卷八三.薛宣朱博傳.薛宣》朕既不明,變異數見,歲比不登,食廩空虛,百姓飢饉,流離道路,疾疫死者以萬數,人至相食,盜賊並興,群職曠廢,是朕之不德而股肱不良也。
典故說明:
「顛沛流離」係由「顛沛」及「流離」二語組合而成。「顛沛」出自《論語.里仁》,內容記錄孔子說過的一段話,他主張人們應該用正當的方法去取得富、貴,遠離貧、賤。君子如果失去仁德,還能被稱為是君子嗎?一個真正的君子無論是在倉卒之間,或是在世道衰亂、人事挫折的環境中,都會守住仁德,不會做出違背仁德的事情。「流離」則是出自《漢書.卷二四.食貨志上》。西漢末年,王莽篡位,建立新朝。先是貶低外族,開啟戰端;之後又一味仿古,更改既有的制度法令,末年又遇到乾旱穀物歉收,一時間天下動亂,百姓生活陷入困境。王莽認為田地會沒水灌溉,作物遇上霜害和蝗災,導致連年災荒,加上外族侵犯,盜賊群起,使得百姓流亡離散,都是因為他正遭到厄運。沒多久之後,新朝就滅亡了。「流離」的典源又見《漢書.卷四五.蒯伍江息夫傳.蒯通》、《漢書.卷八三.薛宣朱博傳.薛宣》。〈蒯通傳〉內容則是表述謀士蒯(ㄎㄨㄞˇ)通為齊王韓信分析天下局勢,說到劉邦和項羽相爭多年,造成人民慘死,流亡離散荒野。因而建議齊王韓信發揮手握重兵的影響力,進而與楚、漢三足鼎立。〈薛宣傳〉內容則是表述漢成帝責備薛宣在六年宰相任內,怠忽職守,導致國家穀倉空虛,使得百姓挨餓,流亡離散各地,幾萬人因此生病而死。後來「顛沛」和「流離」被合用成「顛沛流離」,用來形容生活困迫不安,四處流浪。
書證:
  1. 《游宦紀聞.卷九》:「使學者知斯文之不墜,蓋有天助;而哀予顛沛流離萬里,保有之難也,而共振顯之。」
  2. 《初刻拍案驚奇.卷九》:「好些時不見了他,只說是顛沛流離,連存亡不可保了。」
  3. 《明史.卷二八二.儒林列傳一.趙汸》:「當是時,天下兵起,汸轉側干戈間,顛沛流離,而進修之功不懈。」
  4. 《兒女英雄傳.第一三回》:「至於沒出土兒,就遭了這場顛沛流離,驚風駭浪,更自可憐。」
辨識:
近義:
流離失所,斷梗飄蓬
反義:
安土重遷,安居樂業
辨似:
形音辨誤
同 「顛沛流離」及「流離失所」都有流亡離散、到處遷徙的意思。
異 「顛沛流離」側重於生活困頓受挫;「流離失所」重於無安身之處。
顛沛流離 流離失所 辨似例句
他好不容易找到了一份安定的工作,希望從此可以結束~的生活。
災變過後首要做的事是安頓災民,不要讓他們~。


參考詞語:

參考詞語︰
流離顛沛
注音︰
ㄌ|ㄡˊ ㄌ|ˊ ㄉ|ㄢ ㄆㄟˋ
漢語拼音︰
liú lí diān pèi
釋義︰
即「顛沛流離」。見「顛沛流離」條。
01.宋.黃庭堅〈書睢陽事後〉詩:「流離顛沛義不辱,去就死生心自知。」
02.《浮生六記.卷三.坎坷記愁》:「君之不得親心,流離顛沛,皆由妾故。妾死則親心自可挽回,君亦可免牽掛。」


辭典附錄:
修訂本參考資料:遭受挫折,生活困迫不安。元.無名氏.合同文字.第一折:等孩兒長大時年,交付他收執依然,遮莫殺顛沛流離,休迷失水木根源。兒女英雄傳˙第十三回:至於沒出土兒,就遭了這場顛沛流離,驚風駭浪,更自可憐。亦作流離顛沛。
資料來源: 教育部成語典_顛沛流離
授權資訊:
資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出