您的瀏覽器不支援javascript 跳到主要內容
:::
共 1016 筆資料,每頁顯示 10 筆資料 變更
資料庫查詢時間:436.8008 ms
縮小搜尋結果範圍

.適用年級

.媒體形式

::: 你是不是要搜尋以下結果
    
瀏覽人次:0 收藏人次:0
美。《後漢書.卷三.章帝紀》:「郡國所上符瑞,合於圖書者數百千所。烏呼懋!」
    
瀏覽人次:0 收藏人次:0
文采豐盛。如:「文采郁郁」。《論語.八佾》:「周監於二代,郁郁乎文!吾從周。」
高瞻遠矚     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
1、「高瞻」:漢.王充《論衡.別通》夫孔子之門,講習五經,五經皆習,庶幾之才也。顏淵曰:「博我以文。」才智高者,能為博矣。顏淵之曰「博」者,豈徒一經?我不能博五經,又不能博眾事,守信一學,不好廣觀,無溫故知新之明,而有守愚不覽之闇,其謂一經是者,其宜也。開戶內日之光,日光不能照幽;鑿窗啟牖,以助戶明也。夫一經之說,猶日明也;助以傳書,猶窗牖也。百家之言,令人曉明,非徒窗牖之開,日光之照也。是故日光照室內,道術明胸中。開戶內光,坐高堂之上,眇升樓臺,窺四鄰之庭,人之所願也。閉戶幽坐,向冥冥之內,穿壙穴臥,造黃泉之際,人之所惡也。夫閉心塞意1>,不高瞻覽2>者,死人之徒也。 〔注解〕 (1)...
循序漸進     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
其光而不曜,膠其口而不傳者,遇足下之請懇懇,猶將倒廩傾囷,羅列而進也,若愈之愚不肖,又安敢有愛於左右! 〔注解〕 (1) 有司:指官吏。古時設官分職,職有專司,故稱為「有司」。 (2) 盈尺:長滿一尺,比喻不長。 (3) 甲科:唐代考試科目名。唐初明經有甲、乙、丙、丁四科,唐宋進士分甲、乙科。
指鹿為馬     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
也,然不能別其是非,況於闇昧4>之事乎?《易》曰:「二人同心,其義斷金。」群黨合意,以傾一君,孰不移! 〔注解〕 (1) 秦二世:秦始皇的次子胡亥,生卒年不詳。始皇帝崩,宦者趙高矯詔殺長子扶蘇,立次子胡亥為帝,稱為「二世」。在位三年,後為趙高所殺。 (2) 趙高:?∼西元前207,秦時宦官。始皇崩於沙丘,趙高偽造遺詔,立胡亥為二世,殺李斯,自為丞相,專權用事。旋又弒二世,立子嬰為帝,後為子嬰所誅。 (3) 丞相:指趙高。 (4) 闇昧:不明白、不清楚。闇,音ㄢˋ。昧,音ㄇㄟˋ。〔參考資料〕另可參考:《史記.卷六.秦始皇本紀》
    
瀏覽人次:0 收藏人次:0
比,置於形容詞之後,表示比較。《禮記.檀弓下》:「苛政猛於虎也。」唐.李白〈蜀道難〉:「噫吁戲危乎高,蜀道之難、難於上青天。」
與、和,表示並列。《戰國策.齊策一》:「今趙之與秦,猶齊之於魯也。」《漢書.卷六○.杜周傳》:「況將軍之於主上,主上之與將軍!」
休戚與共     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
:「(王)導曰:『吾與元規休慼是同,悠悠之談,宜絕智者之口。則如君言,元規若來,吾便角巾還第,復何懼!』」
文過飾非     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
1、「文過」:《論語.子張》子夏曰:「小人之過也必文1>。」 〔注解〕 (1) 文:音ㄨㄣˋ,掩飾。 2、「飾非」:《莊子.盜跖》柳下季曰:「先生言為人父者必能詔其子,為人兄者必能教其弟,若子不聽父之詔,弟不受兄之教,雖今先生之辯,將奈之何!且跖1>之為人也,心如涌泉,意如飄風,強足以距敵2>,辯足以飾3>非,順其心則喜,逆其心則怒,易辱人以言。先生必无往。」 〔注解〕 (1) 跖:盜跖,生卒年不詳。柳下季的弟弟,春秋時的大盜,生性暴虐,橫行天下。跖,音ㄓˊ。 (2) 距敵:抗敵。距,通「拒」。 (3) 飾:遮掩、偽裝。
方興未艾     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
#宋.陳亮〈戊申再上孝宗皇帝書〉(據《陳龍川文集.卷一》引)1>朝得一才士而暮以當路不便而逐,心知為庸人而外以人言不至而留,泯其喜怒哀樂,雜其是非好惡而用,依違以為仁,戒喻以為義,牢籠以為禮,關防以為智。陛下聰明自天,英武蓋世,而何事出此!天下非有豪猾2>不可制之姦,虜人3>非有方興未艾之勢,而何必用此!夫喜、怒、哀、樂、愛、惡,人主之所以鼓動天下而用之之具也,而皇極之所謂先作者,不使加意於其間耳,豈欲如老莊所謂槁木死灰,與天下為嬰兒而後為至治之極! 〔注解〕 (1) 典故或見於宋.陸佃〈太學策問〉、宋.周煇《清波雜志.卷一》。 (2) 豪猾:指強橫狡猾不守法度的人。 (3) 虜人...
金玉其外,敗絮其中     
瀏覽人次:0 收藏人次:0
外表像金玉般華美,內裡卻盡是破棉絮。形容外表美好而內質破敗。明.劉基〈賣柑者言〉:「觀其坐高堂,騎大馬,醉醇醲而飫肥鮮者,孰不巍巍乎可畏,赫赫乎可象也;又何往而不金玉其外,敗絮其中也!」