跳到主要內容
:::

教育百科logo

::: 解 - 教育百科
ˇ
 • 部首 ㄐㄧㄠˇ
 • 部首外筆畫 6
 • 總筆畫 13
 • 漢語拼音 [一]jiě[二]jiè[三]xiè
 • 發音 播放
教育部國語小字典
注音:
解釋:
 1. ㄐㄧㄢˋㄕˋㄎㄢˋㄈㄚˇㄖㄨˊ:「ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄝˇ」。
 2. ㄉㄚˊㄢˋㄖㄨˊ:「ㄐㄧㄝˇㄉㄚˊ」、「ㄅㄨˋㄉㄜˊㄑㄧˊㄐㄧㄝˇ」。
 3. ㄇㄧㄥˊㄅㄞˊㄖㄨˊ:「ㄌㄧㄠˇㄐㄧㄝˇ」、「ㄌㄧˇㄐㄧㄝˇ」、「ㄈㄟˋㄐㄧㄝˇ」、「ㄌㄧㄤˋㄐㄧㄝˇ」。
 4. ㄙㄨㄥㄊㄨㄛㄇㄧㄢˇㄔㄨˊㄖㄨˊ:「ㄐㄧㄝˇㄎㄞ」、「ㄐㄧㄝˇㄊㄨㄛ」、「ㄐㄧㄝˇㄔㄨˊ」、「ㄐㄧㄝˇㄎㄜˇ」。
 5. ㄈㄣㄍㄜㄆㄡˇㄈㄣㄖㄨˊ:「ㄈㄣㄐㄧㄝˇ」、「ㄐㄧㄝˇㄆㄡˇ」、「ㄨㄚˇㄐㄧㄝˇ」、「ㄋㄢˊㄈㄣㄋㄢˊㄐㄧㄝˇ」。
 6. ㄔㄣˊㄕㄨˋㄕㄨㄛㄇㄧㄥˊㄖㄨˊ:「ㄐㄧㄤˇㄐㄧㄝˇ」、「ㄐㄧㄝˇㄒㄧ」、「ㄐㄧㄝˇㄕˋ」、「ㄅㄧㄢˋㄐㄧㄝˇ」、「ㄐㄧㄝˇㄕㄨㄛ」。
 7. 使ㄕˇㄉㄨㄟˋㄌㄧˋ˙ㄉㄜㄑㄧㄥˊㄎㄨㄤˋㄅㄨˊㄗㄞˋㄔˊㄒㄩˋㄐㄧㄣˇㄓㄤㄖㄨˊ:「ㄆㄞˊㄐㄧㄝˇ」、「ㄑㄩㄢˋㄐㄧㄝˇ」、「調ㄊㄧㄠˊㄐㄧㄝˇ」。
 8. ㄆㄞˊㄔㄨㄉㄚˋㄒㄧㄠˇ便ㄅㄧㄢˋㄖㄨˊ:「ㄒㄧㄠˇㄐㄧㄝˇ」、「ㄐㄧㄝˇㄕㄡˇ」。
注音:
解釋:
 1. ㄧㄚㄙㄨㄥˋㄈㄚㄑㄧㄢˇㄖㄨˊ:「ㄧㄚㄐㄧㄝˋㄗㄨㄟˋㄈㄢˋ」、「ㄙㄨㄙㄢㄑㄧˇㄐㄧㄝˋ」。
 2. ㄐㄧㄝˋㄩㄢˊㄍㄨˇㄉㄞˋㄎㄜㄐㄩˇㄒㄧㄤㄕˋㄉㄧˋㄇㄧㄥˊ
注音:
解釋:

ㄒㄧㄝˋㄒㄧㄢˋㄉㄚˋㄌㄨˋㄉㄧˋㄑㄩㄕㄢ西ㄒㄧㄕㄥˇㄋㄟˋ˙ㄉㄜㄧˊㄒㄧㄢˋㄧㄠˊㄑㄩˊㄏㄜˊㄒㄧㄝˊㄍㄨㄢˋㄑㄧˊㄐㄧㄢㄧㄡˇㄊㄨㄥˊㄆㄨˇㄊㄧㄝˇㄌㄨˋㄊㄨㄥㄍㄨㄛˋ

資料來源: 教育部國語小字典_解
教育部國語辭典簡編本
注音:
漢語拼音: jiě
解釋:
 1. 分割、剖開。
  【例】解剖
 2. 分裂、分散。
  【例】瓦解、溶解、難分難解
 3. 釋放、鬆開。
  【例】解扣子、解開繩子、寬衣解帶 ◎
 4. 免除、消除。
  【例】解悶、解圍、解渴
 5. 陳述、說明。
  【例】講解、解釋、辯解
 6. 曉悟、明白。
  【例】理解、了解、大惑不解
 7. 見識、看法。
  【例】見解
 8. 排出汗水或大小便。
  【例】小解、解便
 9. 《易經》六十四卦之一。坎(☵)下震(☳)上,表示險阻危難緩解的意思。
注音:
漢語拼音: jiè
解釋:
 1. 押送、發遣。
  【例】押解罪犯、蘇三起解
 2. 古代官吏辦公的地方。
  【例】解舍、解署
 3. →解元
注音:
漢語拼音: xiè
解釋:
 1. 怠惰。通「懈」。
 2. →解縣
 3. 姓。
資料來源: 教育部國語辭典簡編本_解
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部重編國語辭典修訂本
《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典,主要記錄語言使用歷程,適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中(職)的學習或教學,建議您優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》。
注音:
漢語拼音: jiě
解釋:
[動]
1.分割、剖分。如:「解剖」。《左傳.宣公四年》:「宰夫將解黿。」《莊子.養生主》:「庖丁為文惠君解牛。」
2.分裂、分散。如:「瓦解」、「溶解」、「難分難解」。
3.打開、鬆開、鬆脫。如:「解扣子」、「解開繩子」、「寬衣解帶」。
4.免除、消除。如:「解圍」、「解悶」、「解救」、「解渴」、「調解」。《戰國策.趙策三》:「所貴於天下之士者,為人排患、釋難、解紛亂而無所取也。」
5.陳述、說明。如:「講解」、「解釋」、「辯解」。
6.曉悟、明白、清楚。如:「理解」、「了解」、「費解」、「大惑不解」。
7.排出汗水或大小便。如:「小解」。漢.王充《論衡.寒溫》:「人中於寒,飲藥行解。」《警世通言.卷二一.趙太祖千里送京娘》:「於路只推腹痛難忍,幾遍要解。」
8.會、能夠。晉.陶淵明〈九日閑居〉詩:「酒能祛百慮,菊解制頹齡。」唐.李白〈月下獨酌〉詩四首之一:「月既不解飲,影徒隨我身。」
[名]
1.文體名。古代文體之一,旨在辯論解說。晉.張華《博物志.卷六.文籍考》:「賢者著述曰傳、曰記、曰章句、曰解、曰論、曰讀。」《新唐書.卷一七六.韓愈傳》:「乃作進學解以自諭。」
2.答案。如:「不得其解」。
3.見識、看法。如:「獨到的見解」。
注音:
漢語拼音: jiè
解釋:
[名]
1.參見「解元」條。
2.官署、官吏辦公的地方。《商君書.墾令》:「又高其解舍,令有甬官食󺡨。」《文選.左思.吳都賦》:「屯營櫛比,解署棋布。」
[動]
1.押送、發遣。如:「押解罪犯」、「蘇三起解」。《京本通俗小說.碾玉觀音》:「當下喝賜錢酒賞犒捉事人,解這崔寧到臨安府,一一從頭供說。」
2.典當、抵押。《醒世恆言.卷三一.鄭節使立功神臂弓》:「你贖典,還是解錢?」《初刻拍案驚奇》卷一三:「往典鋪中解了幾十兩銀子。」
3.租用、租借。《清平山堂話本.楊溫攔路虎傳》:「楊三官人同那妻子和當直去客店,解一房歇泊。」《警世通言.卷三七.萬秀娘仇報山亭兒》:「當日天色晚,見一所客店,姊妹兩人解了房,討些飯喫了。」
注音:
漢語拼音: xiè
解釋:
[動]
鬆懈、懈怠。《禮記.雜記下》:「三日不怠,三月不解。」《漢書.卷六九.趙充國傳》:「虜久屯聚,解弛。」
[名]
1.參見「解縣」條。
2.姓。如春秋時晉國有解狐。
資料來源: 教育部重編國語辭典修訂本_解
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款 」釋出
教育部臺灣客語辭典
四縣音
海陸音
大埔音
饒平音
相關資料連結
詔安音
南四縣
釋義:
詞條來源: 教育部臺灣客語辭典_解
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出
教育部臺灣閩南語常用詞辭典
音讀: kái
屬性: 主詞目
解釋:
 1. [[動] ] 解除、消除。
 2. [[動] ] 分剖。
 3. [[動] ] 明白。
音讀:
屬性: 單字不成詞者
詞條來源: 教育部臺灣閩南語常用詞辭典_解
授權資訊: 資料採「 創用CC-姓名標示- 禁止改作 臺灣3.0版授權條款」釋出
教育部異體字字典

㈠ㄐㄧㄝˇ

1. 以刀剖分物。《說文解字.角部》:「解,判也。从刀判牛角。」《左傳.宣公四年》:「宰夫將解黿。」《莊子.養生主》:「庖丁為文惠君解牛。」

2. 分裂離散。《大戴禮記.誥志》:「山不崩解,陵不施川。」隋.煬帝〈手詔勞楊素〉:「公以深謀,出其不意;霧廓雲除,冰消瓦解;長驅北道,直趣巢窟。」

3. 鬆開、鬆脫。《淮南子.人間》:「三年不解甲弛弩,使監祿無以轉餉。」漢.揚雄〈解嘲〉:「夫上世之士,或解縛而成,或釋褐而傅。」

4. 免除、消除。《史記.卷一○七.魏其武安侯列傳》:「夫魏其毀君,君當免冠解印綬歸。」《戰國策.趙策三》:「所貴於天下之士者,為人排患、釋難、解紛亂而無所取也。」

5. 排出汗水或大小便。漢.王充《論衡.寒溫》:「人中於寒,飲藥行解。」《警世通言.卷二一.趙太祖千里送京娘》:「於路只推腹痛難忍,幾遍要解。」

6. 陳述說明。《廣韻.上聲.蟹韻》:「解,講也、說也。」《後漢書.卷七九.儒林列傳下.何休》:「蕃敗,休坐廢錮,乃作《春秋公羊解詁》。」唐.李賢.注引《博物志》曰:「何休注公羊云『何氏學』,有不解者,或荅曰『休謙辭受學於師,乃宣此義不出於己』。」《宋史.卷三二九.列傳.常秩》:「秩長於《春秋》,至斥孫復所學為不近人情。著講解數十篇。」

7. 答案。如:「不得其解」。

8. 見識、看法。《老殘遊記二編》第六回:「這個見解到也是不錯的,這人做妾未免太褻瀆了。」

9. 曉晤、明白、清楚。三國魏.嵇康〈琴賦並序〉:「推其所由,似元不解音聲。」

10. 會、能夠。晉.陶淵明〈九日閑居〉詩:「酒能祛百慮,菊解制頹齡。」唐.李白〈月下獨酌〉詩四首之一:「月既不解飲,影徒隨我身。」

11. 文體名。古代文體之一,旨在辯論解說。晉.張華《博物志》卷四:「賢者著述曰傳、曰記、曰章句、曰解、曰論、曰讀。」《新唐書.卷一七六.列傳.韓愈》:「乃作〈進學解〉以自諭。」

㈡ㄐㄧㄝˋ

1. 解元:

⑴ 金元時代對讀書人之敬稱。元.王實甫《西廂記.第一本.第一折》:「剛剛的打個照面,風魔了張解元。」

⑵ 科舉鄉試第一稱為「解元」。《明史.卷七○.選舉志二》:「士大夫又通以鄉試第一為解元。」亦稱為「解頭」。

2. 官署、官吏辦公之處。《商君書.墾令》:「又高其解舍,令有甬官食概。」晉.左思〈吳都賦〉:「屯營櫛比,解署棋布。」

3. 押送、發遣。宋.趙升《朝野類要.卷一.故事.等子》:「軍頭引見司等子,舊是諸州解發強勇之人,經由遞傳至京師。」《京本通俗小說.碾玉觀音》:「當下喝賜錢酒賞犒捉事人,解這崔寧到臨安府,一一從頭供說。」

4. 典當、抵押。《初刻拍案驚奇》卷一三:「往典鋪中解了幾十兩銀子。」《醒世恆言.卷三一.鄭節使立功神臂弓》:「你贖典,還是解錢?」

5. 租用、租借。《清平山堂話本.楊溫攔路虎傳》:「楊三官人同那妻子和當直去客店,解一房歇泊。」《警世通言.卷三七.萬秀娘仇報山亭兒》:「當日天色晚,見一所客店,姊妹兩人解了房,討些飯喫了。」

㈢ㄒㄧㄝˋ

1. 鬆懈、懈怠。《禮記.雜記下》:「三日不怠,三月不解。」《漢書.卷六九.趙充國辛慶忌傳.趙充國》:「虜久屯聚,解弛。」

2. 縣名:解縣。屬中國大陸山西省。在省境西南。姚渠河斜貫其間,東南與安邑縣接界處有大鹽池。有同浦鐵路通過。

3. 解廌:古代傳說中之異獸。《說文解字.角部》:「解,一曰解𢊁(廌),獸也。」《漢書.卷五七.司馬相如傳上》:「推蜚廉,弄解廌。」

4. 姓。如春秋時晉國有解狐。見《萬姓統譜》。

注音: ㈠ㄐㄧㄝˇ ㈡ㄐㄧㄝˋ ㈢ㄒㄧㄝˋ
資料來源: 教育部異體字字典_解
授權資訊: 創用CC-姓名標示-非商業性-禁止改作臺灣3.0版授權條款
相關閩南語 相關客家語
我是貓頭鷹博士,
有問題可以問我喔!
回到頁面頂端圖示